top of page

Konstverket som väckte starka känslor

Uppdaterat: 29 mars 2018

För cirka en vecka sedan bestämde jag mig för att börja experimentera med lera för första gången. Min tanke var att försöka göra en människa på något sätt, gärna i en annorlunda tappning. Eftersom det är svårt att skulptera i lera när man inte är van, blev resultatet också därefter.


Innan vi går vidare - är absolut inte rasist (tvärtom...mångfald är bra!), mina syskons pappa är från Uganda, flera av mina vänner genom livet har varit från världens alla hörn och jag har själv inte bara svenskt ursprung.


Färgval - jag tänkte i termer om vilka färger jag själv gillar och som alltid är trendiga så att säga. Efter att ha funderat på både gul, blå och röd kände jag att svart, guld och rött skulle vara mer klassiskt och passa in i de flesta hem så att säga.


Namnet "70 - still hungry" eftersom han såg äldre ut med sin sneda mun, slappa haka/hals och fortfarande var sugen på mer (snegla neråt på guldet så förstår du!)Men tydligen så misstolkades skulpturen som (betraktarnas egna ord) offensiv, inte precis den lämpligaste, en afrikansk kvinna, nidbild etc. Folk på Facebook, Instagram och i privata meddelanden uttryckte sin avsky mot den svarta färgen på min skulptur! När allt jag gjorde var en figur helt enkelt som skulle få en tidlös färg.Min kloka högskolelärare sa under en föreläsning: "Som formgivare och konstnär kan man inte påverka hur brukaren komma att uppfatta budskapet, vilket blir ett problem."

Tittade på mitt skrivbord till vänster om min laptop och såg föremålet som hade stirrat på mig de senaste veckorna - Picasso på framsidan av en folder från Louisiana. Plötsligt insåg jag det! Likheten i uttrycket var slående! Till och med vissa av ansiktsdragen som rynkorna i pannan, formen på näsan, mellanrummet mellan näsa och mun, den något gropiga hakan!Jag hade alltså undermedvetet tagit in bilden på Picasso och uttrycket var den svarta lerfigur som folk ansåg vara offensiv. Jag hade alltså inte skapat en människa med afrikanskt ursprung som folk såg den som (och som jag faktiskt aldrig gjorde!) utan det var Picasso jag hade gjort fast i en ny tappning - med en svart utsida istället för en vad det nu kallas för färg. Porträttet som människor hade stört sig på berodde på att de såg det utifrån sina egna erfarenheter och sina egna fördomar. En annan hade kanske sagt -"Men det där liknar ju Picasso!"

Slutsatsen är att det är okej att måla en "skulptur som (i andras ögon) föreställer en afrikan" vit vilket inte är offensivt trots att den då egentligen "byter" hudfärg. Men att porträttera en mörkhyad människa av egentligen rent och skärt misstag samt okunskap om materialet är INTE okej! Det är också okej att låta "Picasso" ha en svart tröja på sig och visa sin guldpenis som han ska vara stolt över och målarfärg på bröst, armar, händer eller vad man nu vill kalla det långa i mitten som sticker ut. Men det är inte okej att måla en skulptur svart om den har en annorlunda twist. En "vit" människa får inte avbilda en mörkhyad människa även om den svarta färgen man målar med inte symboliserar hud utan något helt annat för då är det offensivt!

Så nu vet ni det allihopa!


Hälsningar från en som med stor sannolikhet kommer att hålla den svarta färgen ifrån sina skulpturer i fortsättningen för att undvika missförstånd! ;)Google Translated to English:

About a week ago, I decided to start experimenting with clay for the first time. My thought was to try to make a person somehow, preferably in a different vintage. Since it is difficult to sculpt in clay when not used to it, the result was also thereafter.


Before we move on - is definitely not racist (on the contrary ... diversity is good!), My sibling's dad is from Uganda, several of my friends through life have been from all corners of the world and I myself not only have Swedish origin.


Color Choice - I thought in terms of what colors I like and which are always trendy so to speak. After thinking about both yellow, blue and red, I felt that black, gold and red would be more classic and fit into most homes, so to speak.


The name "70 - still hungry" because he looked older with his oblique mouth, relaxed his neck and still was crazy for more (snail down on the gold, you understand!)But apparently the sculpture was misinterpreted as the (perpetrators own words) offensive, not just the most suitable, an African woman, nidshop etc. People on Facebook, Instagram and in private messages expressed their disgust at the black color of my sculpture! After all, I was a figure simply that would get a timeless color.My wise college teacher said during a lecture: "As a designer and artist, one can not influence how the user will perceive the message, which will be a problem."


Looked at my desk to the left of my laptop and saw the object that had stared at me in recent weeks - Picasso on the front of a folder from Louisiana. Suddenly I realized it! The similarity of the expression was striking! Even some of the facial features like the wrinkles in the forehead, the shape of the nose, the gap between the nose and mouth, the somewhat dull chin!So I had subconsciously taken the picasso on Picasso and the expression was the black clay figure that people considered to be offensive. So I had not created a person of African origin as people saw it as (and I actually never did!) But it was Picasso I had stuck in a new vintage - with a black outside instead of what it is now called color . The portrait that people had disturbed was because they saw it based on their own experiences and their own prejudices. Another might have said - "But it's similar to Picasso!"


The conclusion is that it is ok to paint a "sculpture that (in others eyes) represents an African" white which is not offensive even though it actually "changes" skin color. But portraying a dark-haired person of really clean and mistaken mistakes as well as ignorance of the material is NOT okay! It's also okay to let "Picasso" wear a black shirt and show his gold penis that he should be proud of and paint on his chest, arms, hands or whatever one wants to call it long in the middle that stands out. But it's not ok to paint a sculpture black if it has a different twist. A "white" human must not depict a dark-haired person, even if the black color you paint with does not symbolize skin without anything else because then it's offensive!

So now you know it all!


Greetings from one who is likely to keep the black color from its sculptures in order to avoid misunderstandings! ;)
61 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page